Trước 1975, người Sài Gòn đi xe gì? (P.1)

Trước 1975, người Sài Gòn đi xe gì? (P.1)

Thứ sáu , 21/07/2024 | 18:15

Có thể nói xe đạp và xe gắn máy là phương tiện di chuyển chiếm đa số tại miền Nam nước ta trước 1975 và cho đến nay. Bài viết hệ thống lại một cách khá toàn diện về những chiếc xe gắn máy đã hiện...

  • Trước 1975, người Sài Gòn đi xe gì? (P.1)

    Trước 1975, người Sài Gòn đi xe gì? (P.1)

    Có thể nói xe đạp và xe gắn máy là phương tiện di chuyển chiếm đa số tại miền Nam nước ta trước 1975 và cho đến nay. Bài viết hệ thống lại một cách khá toàn diện về những chiếc xe gắn máy đã hiện...

    11/05/2012