01:47  | 

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội

Những chiếc Porsche Macan 2019 hiện đã bắt đầu được bán ra tại Việt Nam với 2 phiên bản tiêu chuẩn và S. Chiếc được chúng tôi nhắc đến với nhiều tuỳ chọn bổ sung có giá tới 4,55 tỷ đồng.

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma24.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma42.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma28.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma23.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma25.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma30.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma41.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma40.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma26.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma29.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma27.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma35.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma38.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma34.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma32.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma31.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma37.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma36.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma33.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma22.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma21.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma18.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma13.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma14.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma15.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma16.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma4.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma3.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma2.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma12.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma10.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma17.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma8.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma9.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma5.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma6.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma7.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma19.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma11.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 4,55 tỷ đồng tại Hà Nội ma1.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn 

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm