Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội

Một doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân tại Hà Nội vừa đưa về chiếc Fiat 500 mui trần phiên bản đặc biệt Abarth 695 Rivale với số lượng sản xuất chỉ 175 chiếc trên toàn thế giới.

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 15.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 12.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 43.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 40.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 38.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 14.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 13.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 10.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 42.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 41.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 7.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 9.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 8.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 6.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 5.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 4.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 3.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 2.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 39.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 46.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 45.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 35.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 34.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 28.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 29.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 27.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 26.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 33.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 32.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 31.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 37.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 36.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 30.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 24.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 23.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 22.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 21.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 25.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 18.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 19.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 20.jpg

Ảnh chi tiết Fiat 500 Abarth 695 Rivle giá 3 tỷ đồng tại Hà Nội 17.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn (Forum.autodaily.vn)

#[]