Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam

Chiếc Mercedes-AMG G63 2021 này được bổ sung thêm gói độ của Hofele với một số thay đổi ở ngoại thất giúp xe trông ấn tượng hơn. Phiên bản này có giá bán hơn 12 tỷ đồng tại Việt Nam.

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-2948-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-2952-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-2964-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-2966-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-2968-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-2969-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-2935-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-2934-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-2932-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-2931-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-2973-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-2990-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-2986-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-2982-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-2975-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-3007-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-3005-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-3000-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-2993-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-3011-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-3048-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-3127-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-3094-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-3029-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-3066-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-3075-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-3036-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-3083-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-3080-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-3062-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-3097-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-3101-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-3109-copy.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 2021 độ Hofele hơn 12 tỷ tại Việt Nam adt-3113-copy.jpg

#G63 AMG #Hofele