Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam

Porsche Taycan phiên bản tiêu chuẩn có giá bán tại Việt Nam là 4,76 tỷ đồng nhưng chiếc xe mà chúng tôi giới thiệu trong bài đã được bổ sung thêm 1,4 tỷ tiền Option khiến giá xe tăng lên 6,16 tỷ đồng.

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 13.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 17.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 6.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 5.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 15.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 12.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 2.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 20.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 8.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 22.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 23.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 18.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 25.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 19.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 43.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 45.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 44.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 41.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 40.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 39.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 26.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 28.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 27.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 29.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 30.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 31.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 32.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 38.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 37.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 36.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 35.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Taycan giá 6,16 tỷ đồng tại VIệt Nam 33.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn 

#[]