Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý

Toyota Land Cruiser prado VX 2022 được bổ sung thêm công nghệ an toàn, tăng số lượng loa JBL đồng thời giá báng cũng tăng gần 170 triệu đồng hiện đã có mặt tại đại lý.

Video khám phá Toyota Land Cruiser Prado VX 2022.

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l10.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l2.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l9.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l3.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l1.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l7.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l5.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l6.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l12.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l11.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l16.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l15.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l13.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l14.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l17.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l28.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l29.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l26.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l23.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l25.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l24.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l22.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l21.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l30.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l19.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l4.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l20.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l31.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l34.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l33.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,548 tỷ tại đại lý l32.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn