Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng

Ngoài phiên bản Hybrid, Toyota Camry 2022 còn có thêm phiên bản 2.0Q là sự lựa chọn mới cho khách hàng Việt đi kèm giá bán 1,167 tỷ đồng.

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 1.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 13.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 3.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 2.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 12.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 10.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 11.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 21.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 4.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 16.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 5.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 6.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 9.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 8.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 7.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 22.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 23.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 20-.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 15.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 17.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 19.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 18.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 25.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 24.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 31.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 29.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 28.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 27.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 26.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2022 bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng 14.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn