Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam

Mercedes-Maybach S680 2022 được chào bán tại Việt Nam với giá gần 27 tỷ đồng trong khi phiên bản đàn em Maybach S580 2022 được chào bán với giá rẻ hơn gần 10 tỷ đồng tuỳ thuộc trang bị bổ sung.

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8688.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8680.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8723.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8690.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8694.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8727.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8701.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8715.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8717.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8720.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8834.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8844.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8836.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8839.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8806.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8810.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8828.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8824.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8866.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8861.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8869.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8859.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8873.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8784.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8778.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8774.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8768.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8771.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8786.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8792.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8794.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8799.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8757.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8763.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S580 4Matic 2022 tại Việt Nam adt-8885.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn