Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ

Chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt mới chỉ lăn bánh hơn 4.600 km, đã ra biển số Hà Nội được chào bán lại với giá hơn 41 tỷ đồng cho khách hàng có nhu cầu.

Video trải nghiệm thực tế xe.

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-7897-copy.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-7908.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-7874.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-7939.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-7904.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-7922.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-7855.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-7858.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-7925.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-7843.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-7852.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-7847.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-7952.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-7963.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-8091.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-7997.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-8103.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-8108.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-8114.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-8077.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-8060.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-8084.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-8022.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-8005.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-7974.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-8031.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-8037.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-8045.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-8055.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-8072.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-8069.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-8064.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-7961.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-8105.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-7944.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-7901.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu lướt giá hơn 41 tỷ adt-7894.jpg