Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam

Lexus RX450h F-Sport 2022 không được phân phối chính hãng tại Việt Nam thế nên khách hàng muốn sở hữu phải đặt mua thông qua các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân như chiếc được nhắc đến trong bài.

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4585-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4589-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4780-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4643-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4635-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4633-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4628-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4621-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4639-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4593-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4600-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4616-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4604-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4614-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4610-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4609-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4698-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4723-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4719-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4728-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4736-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4710-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4747-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4743-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4753-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4750-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4745-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4755-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4669-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4672-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4685-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4689-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4690-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4694-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4692-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4661-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX450h F-Sport 2022 đầu tiên Việt Nam adt-4760-copy.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn