Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam

Mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện Ford Mustang Mach-E GT 2022 đang làm mưa làm gió tại Mỹ và châu Âu có mặt tại Việt Nam thông qua doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân.

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5155.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5152.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5138.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5129.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5132.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5149.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5141.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5144.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5146.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5118.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5120.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5168.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5117.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5105.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5112.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5173.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5170.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5279.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5274.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5190.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5193.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5201.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5205.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5259.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5251.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5234.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5255.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5245.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5224.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5216.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5227.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên Việt Nam adt-5236.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn