Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng

Chiếc Porsche Macan GTS 2022 này được đưa về Việt Nam với hơn 1,1 tỷ đồng các trang bị tuỳ chọn bổ sung khiến giá bán của xe tăng lên mức hơn 5,8 tỷ đồng.

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g1.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g3.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g6.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g11.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g9.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g10.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g8.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g13.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g12.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g14.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g18.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g15.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g16.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g19.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g20.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g35.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g29.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g30.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g28.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g27.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g24.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g25.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g33.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g36.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g37.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g40.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g39.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g38.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g42.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g41.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g43.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g32.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g31.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g22.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g23.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g26.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g21.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g44.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g45.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Macan GTS 2022 thêm tuỳ chọn giá 5,8 tỷ đồng g4.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn