Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam

Chiếc Toyota Tundra 1794 Edition này thuộc thế hệ cũ, động cơ V8 5.7L hút khí tự nhiên. Đây có thể là chiếc Tundra đời này cuối cùng được đưa về Việt Nam.

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t1.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t13.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t11.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t3.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t12.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t2.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t4.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t10.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t7.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t8.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t9.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t6.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t28.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t27.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t24.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t33.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t32.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t31.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t30.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t25.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t26.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t23.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t22.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t15.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t19.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t29.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t17.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t20.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t18.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Tundra 1794 Edition 2021 mới về Việt Nam t21.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn