Đi xe Honda Lead, cẩn thận mất IC

Đi xe Honda Lead, cẩn thận mất IC

Thứ hai , 24/02/2020 | 05:58

Gần đây, ở Hà Nội đang xuất hiện một hình thức trộm cắp mới, kẻ gian sẽ không lấy trộm xe mà lấy ECM (IC) để bán. Đặc điểm của bộ phận này trên xe Lead là dễ tiêu thụ và dễ lấy cắp. Đây là lời cảnh...

  • Đi xe Honda Lead, cẩn thận mất IC

    Đi xe Honda Lead, cẩn thận mất IC

    Gần đây, ở Hà Nội đang xuất hiện một hình thức trộm cắp mới, kẻ gian sẽ không lấy trộm xe mà lấy ECM (IC) để bán. Đặc điểm của bộ phận này trên xe Lead là dễ tiêu thụ và dễ lấy cắp. Đây là lời cảnh...

    04/08/2014